START DO ZERÓWKI - otwarte soboty w Zespole Poradni przy ul. Zawiszy 13

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Warszawie
wraz ze specjalistami ze szkół podstawowych dzielnicy Wola
zaprasza rodziców dzieci sześcioletnich na konsultacje i porady
dotycz
ące wyboru oddziału przedszkolnego w  szkole podstawowej
w roku szkolnym 2023/24

Harmonogram spotkań w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 ul. Zawiszy 13

Przyjdź do nas wybranego dnia,gdy planujesz zapisanie swojego dziecka do  →→→→→

  szkoły podstawowej numer

14.01.23 godz. 9-13 →→→→→

25, 221, 222

21.01.23 godz. 9-13 →→→→→

26, 139, 234

28.01.23 godz. 9-13 →→→→→

166, 386, 388

4.02.23 godz. 9-13 →→→→→

63, 387, 389, 317

 

Informacje telefoniczne:  22 631 57 73,    22 631 08 23.

ZAGROŻENIE PANDEMICZNE - ZASADY

1.  DO PORADNI MOGĄ PRZYCHODZIĆ WYŁĄCZNIE OSOBY ZDROWE!

2.  DZIECKU PRZYCHODZĄCEMU DO PORADNI NA BADANIA I  ZAJĘCIA POWINNA TOWARZYSZYĆ
     JEDNA OSOBA DOROSŁA. 
PROSIMY O NIEPRZYPROWADZANIE DO PORADNI
     RODZEŃSTWA
 DZIECKA.

3.  ZACHĘCAMY DO UŻYWANIA MASECZEK ZAKRYWAJĄCYCH NOS I USTA, GDY ZNAJDUJECIE SIĘ
     PAŃSTWO Z DZIECKIEM 
W DUŻEJ GRUPIE OSÓB.

4.  NADAL WSKAZANE JEST DEZYNFEKOWANIE RĄK I ZACHOWANIE DYSTANSU SPOŁECZNEGO.

header hands typing on keyboard

Spotkania logopedów z przedszkoli i szkół

Zapraszamy logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach  w rejonie działania 
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1  na spotkania  grupy o charakterze superwizyjnym. 

Miejscem spotkań jest siedziba Zespołu Poradni przy ul. Zawiszy 13 w Warszawie.

Terminy spotkań w I półroczu roku szkolnego 2022/2023

 • 29 września 2022r. o godzinie 9.30 

 • 30 listopada 2022r. o godzinie 9.30 

 • 25 stycznia 2023r. o godzinie 9.30   UWAGA ZMIANA TERMINU SPOTKANIA STYCZNIOWEGO!

W trakcie ubiegłorocznych spotkań poruszana była tematyka:

        - Dwujęzyczności w polskim systemie edukacji oraz zadań logopedy w opiece logopedycznej nad dzieckiem obcojęzycznym.

        - Organizacji opieki logopedycznej w trakcie pandemii.

        -  Karmienie naturalne - podejście interdyscyplinarne.

        -  Organizacja pracy logopedy w obliczu migracji.  

Organizatorki: Anna Chytrowska, Małgorzata Materka, Aleksandra Bednarska - Paparo

ZAPISY DO ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 

Zgłoszenia NOWYCH dzieci przyjmuje przewodniczący zespołu WWRD mgr Piotr Olek od 24.08.2022r.

Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne w sekretariacie pod numerami telefonów:

                  22 631-08-23,  22-631-57-73, 519-818-489

 Zapisy dzieci na konkretne formy zajęć, które będą realizowane w roku szkolnym 2022/2023
 w następującej formie:


    Zapisy dzieci kontynuujących  wczesne wspomaganie rozwoju w tutejszym zespole

          5 września 2022r.  w godz. 15.00 - 19.00 w sali 113 (przyziemie)

          6 września 2022r.  w godz.  8.30 - 13.00 w sali 113 (przyziemie)

   

   O przydziale form terapeutycznych dla dzieci nowo przyjętych informuje przewodniczący zespołu 
   WWRD podczas spotkania z rodzicem/opiekunem prawnym.

   Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju rozpoczęły się 12 września 2022r.

          

Zasady rekrutacji na terapię Integracji sensorycznej w I semestrze roku szkolnego 2022/2023

  1. Na terapię integracji sensorycznej przyjmujemy dzieci z rejonu działania Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, w wieku od 4 do 8 lat z aktualną, przeprowadzoną w ciągu ostatnich 12 miesięcy, diagnozą procesów integracji sensorycznej.
  2. Podstawą do przyjęcia dziecka na terapię integracji sensorycznej jest wypełniony formularz zgłoszenia (druk do pobrania w sekretariacie lub wydrukowany ze strony internetowej: www.zppp1.waw.pl).
  3. Wypełniony formularz wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów wymienionych w formularzu, należy złożyć u terapeutek SI w terminie od 01.09.2022r. do 09.09.2022r. w sali 303 w godzinach pracy terapeutek. Sekretariat nie zbiera formularzy.
  4. Jeśli diagnoza procesów integracji sensorycznej była wykonywana poza terenem Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, do formularza należy dołączyć jej kopię.
  5. Możliwe jest złożenie dokumentów drogą elektroniczną. Zdjęcie lub skan formularza zgłoszeniowego oraz diagnozy integracji sensorycznej (jeżeli była wykonywana poza poradnią) będą przyjmowane pod adresem:

            m.daniluk@zppp1.waw.pl

  1. Wszystkie zebrane formularze poddane zostaną weryfikacji pod kątem spełniania warunków formalnych do przyjęcia na terapię integracji sensorycznej.
  2. Zapisy dzieci na terapię Integracji Sensorycznej prowadzone będą wyłącznie telefonicznie pod numerem Poradni :                        22 631 05 24, 519 818 489, 22 631 08 23
  • Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego[1], które nie realizują terapii w przedszkolu/szkole/innych placówkach, w dniu 12.09.2022r. w godzinach 09:00-10:00
  • Dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w dniu 12.09.2022r. w godzinach 11:00-12:00
  1. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 631 05 24
  2. Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci rozpoczynających terapię odbędzie się 13.09.2022 o godz. 17:00 w sali 203.
  3. Zajęcia rozpoczynają się 14.09.2022 roku.

[1] Rozporządzenie Ministra edukacji narodowej z dnia 7 września 2017 r.

W sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 • 13.1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Procedura badania i terapii funkcji wzrokowych

W ZPPP nr 1 przeprowadza się badanie i terapię funkcji wzrokowych dzieci w wieku 5 – 10 lat z rejonu działania ZPPP nr 1. Diagnoza funkcji wzrokowych zawiera ocenę: ostrości wzroku, płynności ruchów gałek ocznych (wodzenia), fikasacji, konwergencji, akomodacji, prawidłowości widzenia obuocznego i przestrzennego, koordynacji wzrokowo-ruchowej, umiejętności różnicowania kolorów, zakresu pola widzenia  ( dodatkowe informacje na stronie ZPPP nr 1 w zakładce "warto przeczytać", artykuł G.Głuszek i M.Janczewskiej p.t. Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych w nauce czytania i pisania )

Na badanie funkcji wzrokowych kieruje dziecko psycholog, pedagog lub terapeuta integracji sensorycznej pracujący w ZPPP nr 1. Powód skierowania na diagnozę  określony jest w indywidualnej dokumentacji dziecka.

Zapisy dzieci na diagnozę prowadzone są przez cały rok szkolny w sekretariacie poradni (bezpośrednio lub telefonicznie). Decyzję o rozpoczęciu terapii i czasie jej trwania podejmuje terapeuta funkacji wzrokowych na podstawie wyników badań diagnostycznych. Na podstawie wyników badania dziecko może: otrzymać zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu, zostać zakwalifikowane do udziału w terapii funkcji wzrokowych na terenie ZPPP nr 1, otrzymać zalecenie wykonania konsultacji: okulistycznej i ortoptycznej przez specjalistów ze służby zdrowia (lekarz okulista, ortoptystka) w celu oceny prawidłowości obuocznego widzenia i jego sprawności, a także ewentualnej kontynuacji terapii na terenie tutejszej poradni lub w specjalistycznej placówce medycznej.

W związku z powyższą procedurą od stycznia 2020 roku ZPPP nr 1 nawiązał współpracę z Centralną Przychodnią Rehabilitacyjno-Leczniczą PZN, w ramach której będzie możliwość dokonywania konsultacji ze specjalistami w zakresie okulistyki i ortoptyki dziecięcej.

W przychodni są zatrudnieni wysokiej klasy specjaliści (lekarze okuliści ,wykwalifikowane ortoptystki, terapeuci widzenia).

Adres Przychodni : 00-181 Warszawa, ul. Karmelicka 26 tel. 22 635 67 02, 22 349 97 87 tel. 606 329 143, dyr. 22 635 67 33 e-mail: biuro@przychodniapzn.pl strona www: www.przychodniapzn

Osoba przeprowadzająca diagnozę i  terapię funkcji wzrokowych:

- psycholog, ortoptystka Katarzyna Rokicka



 

 

PARTNERZY

Dzielnicowe centrum integracji
Warszawska sieć pomocy dzieciom
Serwis pomoc dziecku
warszawski system wspierania uzdolnionych
Wolska Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
MEN
Urząd Dzielnicy Wola
Kuratorium Oświaty w Warszawie
ORE
WCIES
Scroll To Top

2016-2021 Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1