AKTUALNOŚCI

Zerówkowicze na start!

Zerówkowicze na start!

Specjaliści  Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1  w Warszawie ul. Zawiszy 13  

zapraszają  

rodziców dzieci sześcioletnich z rejonu działania Zespołu Poradni

na porady i konsultacje dotyczące rozwoju dziecka sześcioletniego  przed rozpoczęciem rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

Można do nas przyjść bez wcześniejszego umawiania się

(mile widziane wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne)

w godz. 9.00 -13.00

w każdą sobotę  od 19 stycznia do 23 lutego 2019 r.

Harmonogram „Otwartych sobót” i dyżurujący specjaliści

19 stycznia 2019 (psycholog, pedagog, logopeda)

26 stycznia 2019  (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta SI)

16 lutego 2019  (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta SI)

23 lutego 2019  (psycholog, pedagog, neurologopeda)

ZAPRASZAMY!Orzekanie w sprawie autyzmu i zespołu Aspergera

Od 1 stycznia 2019 r. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera zamieszkałych lub uczęszczających do przedszkoli i szkół w Dzielnicy Wola wydawane są w naszej poradni - Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, ul. Zawiszy 13.

Rodzice zgłaszający się do Zespołu Orzekającego w sprawie uzyskania dla dziecka orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera są zobowiązani dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty zgłoszenia się.

Jedynie zaświadczenie lekarskie z diagnozą: autyzm lub zespół Aspergera uprawnia do starania się o orzeczenie.

Na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawa umieszczona jest informacja o warszawskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzekających w sprawie autyzmu dla dzieci zamieszkałych lub uczęszczających do przedszkoli i szkół w innych Dzielnicach m. st. Warszawa http://www.edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/4557-poradnie-orzekajace-w-sprawie
Sposób rekrutacji na zajęcia prowadzone w Zespole Poradni w roku szkolnym 2018/2019

Zalecenie udziału w zajęciach odbywa się po wcześniejszej  konsultacji z psychologiem opiekującym się przedszkolem lub szkołą lub na podstawie zaleceń zawartych w aktualnej Opinii / Orzeczeniu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia grupowe są realizowane po zebraniu się zaplanowanej grupy uczestników.
Zasady rekrutacji na terapię SI w roku szkolnym 2018/2019

Zasady rekrutacji na terapię metodą Integracji Sensorycznej w II semestrze roku szkolnyego 2018/2019

  1. Na terapię Integracji Sensorycznej przyjmujemy dzieci z rejonu działania Poradni, w wieku od 4 do 8 lat z aktualną, przeprowadzoną w ciągu ostatnich 12 miesięcy, diagnozą procesów integracji sensorycznej.
  2. Podstawą do przyjęcia dziecka na terapię SI jest wypełniony formularz zgłoszenia (druk do pobrania w Sekretariacie Zespołu Poradni lub wydrukowany ze strony internetowej Poradni).
  3. Wypełniony formularz wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów wymienionych w formularzu, należy złożyć u terapeutek SI w terminie od 14.01.2019 r. do 18.01.2019 r. w sali 303 w godzinach od 9.00 do 18.00. W dniu 18.01.2019 do godz. 15.00
  4. Jeśli diagnoza procesów Integracji Sensorycznej była wykonywana poza terenem Poradni, do formularza należy dołączyć jej kopię. Konsultacje z terapeutkami SI dzieci zdiagnozowanych poza naszą Poradnią odbędą się w terminie od 14.01.2019 r. do 18.01.2019 r.
  5. Lista dzieci zakwalifikowanych na terapię SI będzie dostępna w dniu 21.01.2019 r. od godziny 14.00 do 18.00 w sekretariacie Poradni i u terapeutek SI w sali 303. Informacje na temat kwalifikacji będzie można uzyskać osobiście lub telefonicznie.
  6. Obecność dziecka na liście zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka na terapię.
  7. Zapisy dzieci zakwalifikowanych na terapię Integracji Sensorycznej prowadzone będą wyłącznie telefonicznie pod numerem: 22 631 08 23:
  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego * w dniu 21.01.2019  r. w godzinach 14.00 - 15.00, 
  • nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w dniu 22.01.2019 r., w godzinach 14.30 - 15.15,

  1. W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 dysponujemy 19 miejscami.

  _ _ _ _ _ _

  * Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych:

  §13.1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

   

  Do pobrania:

   Formularz zgłoszeniowy dziecka na terapię SI

   Regulamin terapii SI  Zasady rekrutacji na trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa w roku szkolnym 2018/2019

  Zasady rekrutacji na trening uwagi słuchowej według metody prof. Tomatisa 

  • Na terapię metodą Tomatisa przyjmujemy dzieci z rejonu działania Poradni, od 6 roku życia.
  • Dzieci na diagnozę zgłaszane są przez psychologów Zespołu Poradni oraz przez rodziców z zaświadczeniami lekarskimi (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, Centrum Zdrowia Dziecka, itp.)
  • Po przeprowadzeniu badania, osoba badająca może skierować dziecko na konsultację laryngologiczno-audiologiczną.
  • Dziecko/uczeń jest zakwalifikowane na trening uwagi słuchowej po dostarczeniu wyniku badania EEG i zaświadczenia od neurologa o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia terapii.
  • Dzieci chore, w trakcie trwania infekcji, z gorączką nie mogą uczestniczyć w diagnozie i terapii.
  • Zapisy dzieci na diagnozę i terapię prowadzone są przez cały rok szkolny u terapeutów metody (bezpośrednio lub telefonicznie).

  Osoby prowadzące: Barbara Dąbkowska i Iwona Szygałowicz


  Zapraszamy do odwiedzenia terenu rekreacyjnego przy Zespole Poradni

  Zespół Poradni psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 zaprasza  dzieci, młodzieży i rodziców, korzystających z usług Poradni jak również  mieszkańców okolicznych osiedli do korzystania z nowej inwestycji zrealizowanej po nazwą  „Rewitalizacja terenu zieleni wokół budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1”.

  Nowa aranżacja nieczynnego i zaniedbanego boiska pozwoliła udostępnić przyjazny, zielony teren rekreacyjny i wypoczynkowy w sercu dzielnicy Wola zarówno małym dzieciom korzystającym z naszej placówki jak i starszej młodzieży oraz osobom dorosłym. W naszym miejskim ogrodzie znalazło się wiele ciekawych, odpornych na miejskie zanieczyszczenia roślin. Kwitnące drzewa – rajskie jabłonie, japońskie wiśnie, głogi, migdałki, kwitnące krzewy – hortensje, tawuły oraz liczne byliny i szumiące trawy. Zamysłem naszym było stworzenie miejsca oddziaływującego na zmysły węchu, wzroku i słuchu. Stąd szumiące, wysokie trawy, okazałe brzozy, drzewa i krzewy kwitnące i pachnące, dające na koniec kolorowe owoce z myślą o małych lokatorach: ptakach i owadach. Dla nich rozstawione są budki lęgowe i hotele dla owadów.

  Chcemy promować zdrowy i aktywny tryb życia dlatego proponujemy naszym uczniom i ich rodzicom skorzystanie z siłowni zewnętrznej, stołów do gry w paletkę, przestrzeni do gry w piłkę siatkową a dla młodszych dzieci ścieżkę sensoryczną. W nowej aranżacji terenu poradni planujemy również realizowanie zajęć indywidualnych i grupowych, przeznaczonych dla podopiecznych naszej poradni.  Partnerzy