AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do odwiedzenia terenu rekreacyjnego przy Zespole Poradni

Zespół Poradni psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 zaprasza  dzieci, młodzieży i rodziców, korzystających z usług Poradni jak również  mieszkańców okolicznych osiedli do korzystania z nowej inwestycji zrealizowanej po nazwą  „Rewitalizacja terenu zieleni wokół budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1”.

Nowa aranżacja nieczynnego i zaniedbanego boiska pozwoliła udostępnić przyjazny, zielony teren rekreacyjny i wypoczynkowy w sercu dzielnicy Wola zarówno małym dzieciom korzystającym z naszej placówki jak i starszej młodzieży oraz osobom dorosłym. W naszym miejskim ogrodzie znalazło się wiele ciekawych, odpornych na miejskie zanieczyszczenia roślin. Kwitnące drzewa – rajskie jabłonie, japońskie wiśnie, głogi, migdałki, kwitnące krzewy – hortensje, tawuły oraz liczne byliny i szumiące trawy. Zamysłem naszym było stworzenie miejsca oddziaływującego na zmysły węchu, wzroku i słuchu. Stąd szumiące, wysokie trawy, okazałe brzozy, drzewa i krzewy kwitnące i pachnące, dające na koniec kolorowe owoce z myślą o małych lokatorach: ptakach i owadach. Dla nich rozstawione są budki lęgowe i hotele dla owadów.

Chcemy promować zdrowy i aktywny tryb życia dlatego proponujemy naszym uczniom i ich rodzicom skorzystanie z siłowni zewnętrznej, stołów do gry w paletkę, przestrzeni do gry w piłkę siatkową a dla młodszych dzieci ścieżkę sensoryczną. W nowej aranżacji terenu poradni planujemy również realizowanie zajęć indywidualnych i grupowych, przeznaczonych dla podopiecznych naszej poradni.Sposób rekrutacji na zajęcia prowadzone w Zespole Poradni w roku szkolnym 2018/2019

Zalecenie udziału w zajęciach odbywa się po wcześniejszej  konsultacji z psychologiem opiekującym się przedszkolem lub szkołą lub na podstawie zaleceń zawartych w aktualnej Opinii / Orzeczeniu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia grupowe są realizowane po zebraniu się zaplanowanej grupy uczestników.
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 2018/2019


Zapisy dzieci na kontynuację terapii w ramach Zespołu WWRD odbędą się w dniach 3 – 7.09.2018 r. (telefonicznie lub osobiście u członków zespołu WWRD w godzinach ich pracy).


Zapisy dzieci, których dokumenty zostały już przyjęte, ale nie rozpoczęły zajęć - od 10.09.2018 r. (telefonicznie lub osobiście u członków zespołu WWRD w godzinach ich pracy).


Zapisy dzieci pierwszorazowych będą prowadzone po 1.10.2018 r. w miarę pojawiania się wolnych miejsc.


Zespół informuje, że obecnie nie dysponujemy wolnymi miejscami na terapię logopedyczną, psychologiczną, integracji sensorycznej i pedagogiczną


Od 1 listopada 2017 r. w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 został powołany Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci z:

 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem,
 • zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i społecznym,
 • zaburzeniami w rozwoju mowy i komunikacji,
 • zaburzeniami w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych,
 • ryzyka okołoporodowego.

Do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy ZPPP 1 w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci posiadające Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Zespół Orzekający działający w Zespole Poradni, a nastąpnie dzieci zamieszkałe w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

.Zasady rekrutacji na terapię SI w roku szkolnym 2018/2019

Zasady rekrutacji na terapię metodą Integracji Sensorycznej w roku szkolnym 2018/2019

  1. Na terapię Integracji Sensorycznej przyjmujemy dzieci z rejonu działania Poradni, w wieku od 4 do 8 lat z aktualną, przeprowadzoną w ciągu ostatnich 12 miesięcy, diagnozą procesów integracji sensorycznej.
  2. Podstawą do przyjęcia dziecka na terapię SI jest wypełniony formularz zgłoszenia (druk do pobrania w Sekretariacie Zespołu Poradni lub wydrukowany ze strony internetowej Poradni).
  3. Wypełniony formularz wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów wymienionych w formularzu, należy złożyć u terapeutek SI w terminie od 03.09.2018r. do 07.09.2018r. w sali 303 w godzinach od 9.00 do 18.00.
  4. Jeśli diagnoza procesów Integracji Sensorycznej była wykonywana poza terenem Poradni, do formularza należy dołączyć jej kopię. Konsultacje z terapeutkami SI dzieci zdiagnozowanych poza naszą Poradnią odbędą się w terminie od 03.09.2018r. do 10.09.2018r.
  5. Lista dzieci zakwalifikowanych na terapię SI będzie dostępna w dniu 11.09.2018r. od godziny 8.30 w sekretariacie Poradni i u terapeutek SI w sali 303. Informacje na temat kwalifikacji będzie można uzyskać osobiście lub telefonicznie.
  6. Obecność dziecka na liście zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka na terapię.
  7. Zapisy dzieci zakwalifikowanych na terapię Integracji Sensorycznej prowadzone będą wyłącznie telefonicznie pod numerem: 22 631 08 23:

         -  kontynuujących terapię SI w dniu 10.09.2018, w godzinach 8.00 - 9.00,

         -  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego * w dniu 11.09.2018 r. w godzinach 8:00 - 9:00,

         -  nie posiadających ww. orzeczeń w dniu 12.09.2018r. (czwartek), w godzinach 8:00 - 9:00

  1. W roku szkolnym 2018/2019 dysponujemy 37 miejscami.

  ______

  * Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych:

  §13.1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

   

  Do pobrania:

   Formularz zgłoszeniowy dziecka na terapię SI

   Regulamin terapii SI  Zasady rekrutacji na trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

  Zasady rekrutacji na trening uwagi słuchowej według metody prof. Tomatisa 

  • Na terapię metodą Tomatisa przyjmujemy dzieci z rejonu działania Poradni, od 6 roku życia.
  • Dzieci na diagnozę zgłaszane są przez psychologów Zespołu Poradni oraz przez rodziców z zaświadczeniami lekarskimi (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, Centrum Zdrowia Dziecka, itp.)
  • Dzieci nie posiadające diagnozy medycznej, a u których zdiagnozowano w naszej poradni zaburzenia uwagi słuchowej, kierowane są na konsultację laryngologiczno-audiologiczną.
  • Każde dziecko/uczeń zakwalifikowane na trening uwagi słuchowej posiada zaświadczenie od neurologa o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia terapii.
  • Dzieci chore, w trakcie trwania infekcji, z gorączką nie mogą uczestniczyć w diagnozie i terapii.
  • Rodzice dzieci zakwalifikowanych na terapię będą informowani telefonicznie o rozpoczęciu treningu z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
  • Zapisy dzieci na diagnozę i terapię prowadzone są przez cały rok szkolny u terapeutów metody (bezpośrednio lub telefonicznie).

  Osoby prowadzące: Barbara Dąbkowska i Iwona Szygałowicz


  Partnerzy