AKTUALNOŚCI

Zmiana godzin pracy w okresie wakacji

Czas pracy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych podczas wakacji w 2021 r.

W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r. w SOBOTY poradnia będzie nieczynna.

W okresie do 16 lipca 2021 r. poradnia pracuje w tych samych godzinach, co w ciągu roku szkolnego tj. od godz. 9 do 19.

W okresie od 19 lipca do 15 sierpnia 2021 r. pracujemy:

 • poniedziałek w godzinach 13 – 19
 • od wtorku do piątku w godzinach 9 – 14

Poradnia będzie ZAMKNIĘTA  od 26.07 - 08.08.2021 r. 

Od 16 sierpnia Zespół Poradni będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 9 -19.

 
Specjaliści  Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1

zapraszają w soboty 12 i 19 czerwca 2021 r.

w godzinach 9.00-14.00

rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych z rejonu działania Zespołu Poradni

na porady i konsultacje po powrocie uczniów do nauczania stacjonarnego.

 

W godz. 11.00-13.00 zapraszamy na warsztat z psychoterapeutą.

 

Można do nas przyjść po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym  

Tel: 22 631 57 73, 22 631 08 23

Naszą pomoc oferujemy bezpłatnie.

ZAPRASZAMY!
Sposób rekrutacji na zajęcia prowadzone w Zespole Poradni w roku szkolnym 2020/2021

Zalecenie udziału w zajęciach odbywa się po wcześniejszej  konsultacji z psychologiem opiekującym się przedszkolem lub szkołą lub na podstawie zaleceń zawartych w aktualnej Opinii / Orzeczeniu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia grupowe są realizowane po zebraniu się zaplanowanej grupy uczestników.
Zasady rekrutacji na diagnozę i terapię SI w roku szkolnym 2020/2021

 

Zasady rekrutacji na terapię metodą Integracji Sensorycznej na II semestr rok szkolny 2020/2021

 1. Na terapię integracji sensorycznej przyjmujemy dzieci z rejonu działania Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, w wieku od 4 do 8 lat z aktualną, przeprowadzoną w ciągu ostatnich 12 miesięcy, diagnozą procesów integracji sensorycznej.
 2. Podstawą do przyjęcia dziecka na terapię integracji sensorycznej jest wypełniony formularz zgłoszenia (druk do pobrania w sekretariacie lub wydrukowany ze strony internetowej: www.zppp1.waw.pl).
 3. Wypełniony formularz wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów wymienionych w formularzu, należy złożyć u terapeutek SI w terminie od 4.01.2021r. do 8.01.2021r. w sali 303 w godzinach pracy terapeutek. Sekretariat nie zbiera formularzy.
 4. Jeśli diagnoza procesów integracji sensorycznej była wykonywana poza terenem Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, do formularza należy dołączyć jej kopię.
 5. Z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej możliwe jest złożenie dokumentów drogą elektroniczną. Zdjęcie lub skan formularza zgłoszeniowego oraz diagnozy integracji sensorycznej (jeżeli była wykonywana poza poradnią) będą przyjmowane pod adresem:                 magdalenadaniluk@eduwarszawa.pl
 1. Wszystkie zebrane formularze poddane zostaną weryfikacji pod kątem spełniania warunków formalnych do przyjęcia na terapię integracji sensorycznej.
 2. Zapisy dzieci na terapię Integracji Sensorycznej prowadzone będą wyłącznie telefonicznie pod numerem Poradni : 22 631 06 24, 519 818 489, 22 631 08 23
 • Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego [1], które nie realizują terapii w przedszkolu/szkole/innych placówkach, w dniu 12.01.2021r. w godzinach 13:00-14:00
 • Dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w dniu 13.01.2021r. w godzinach 12.00-13.00
 1. W roku szkolnym 2020/2021 w II semestrze dysponujemy 20 nowymi  miejscami.
 2. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 631 06 24
 3. Zajęcia rozpoczynają się 1 lutego 2021 roku.

 

[1] Rozporządzenie Ministra edukacji narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 • paragraf 13.1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

_ _ _ _ _ _ _ 

Zasady przyjmowania dzieci na diagnozę i terapię metodą integracji sensorycznej w roku szkolnym 2020/2021

(nie dotyczy terapii prowadzonej w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka)

   

  1. Na diagnozę i terapię SI przyjmowane są dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół podstawowych w rejonie działania Zespołu Poradni.
  2. Na diagnozę przyjmowane są dzieci w wieku od 4 do 8 lat, na zalecenie specjalistów poradni (psycholog, pedagog, logopeda).
  3. Zapisy na diagnozy prowadzone są wyłącznie telefonicznie w ostatni piątek miesiąca od godziny 13.45 do 14.15.
  4. Nie prowadzi się listy dzieci oczekujących na diagnozę.
  5. Na zajęcia przyjmowane są dzieci w wieku od 4 do 8 lat ze względu na skuteczność terapii tą metodą oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa związanych z pracą z użyciem określonego sprzętu.
  6. Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia terapii SI jest aktualna (przeprowadzona w ciągu ostatnich 12 miesięcy) diagnoza procesów integracji sensorycznej.
  7. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nierealizujące terapii na terenie szkoły/przedszkola i uczęszczające do placówek ogólnodostępnych, mają pierwszeństwo w przyjęciu na terapię. Zapisy dzieci z orzeczeniami odbywają się przed zapisami dzieci bez orzeczeń.
  8. W zajęciach uczestniczą dzieci, które nie uczęszczają na terapię SI w przedszkolu, szkole lub gabinecie prywatnym.
  9. Dziecko uczestniczy w zajęciach w wymiarze raz w tygodniu.
   • Zajęcia terapeutyczne z dzieckiem trwają od 30 do 45 min. Czas trwania pojedynczych zajęć określa terapeuta.
   • Czas trwania terapii wynosi maksymalnie 10 miesięcy.
   • O ewentualnym wydłużeniu czasu trwania terapii dzieci z orzeczeniem decyduje zespół terapeutów SI.
  1. Nie wydłuża się czasu trwania zajęć w przypadku spóźnienia dziecka. Nie odpracowuje się zajęć, które wypadają w dni wolne od pracy, podczas zwolnienia lekarskiego czy urlopu terapeuty.
  2. Rodzic jest zobowiązany powiadomić terapeutę o nieobecności dziecka na zajęciach.
  3. Trzy kolejno nieusprawiedliwione nieobecności dziecka lub 50% nieobecności dziecka na wszystkich zajęciach w semestrze szkolnym, oznaczają skreślenie z listy uczestników i zakończenie terapii.
  4. Na zajęcia przyjmuje się dzieci zdrowe (bez przeziębień, gorączki, grypy, biegunki, bólów brzucha czy głowy, urazów itp.). Każdorazowo wymagany jest aktualny wywiad medyczny związany z pandemią. W przypadku chorób przewlekłych prosi się o okazanie zaświadczenia lekarskiego. 
  5. W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną, konieczne jest przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego przyjętych w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1.
  6. Dzieci uczestniczące w zajęciach powinny mieć wygodny, sportowy strój, który nie krępuje ruchów.
  7. Ze względu na charakter terapii, co najmniej na godzinę przed rozpoczęciem zajęć, dziecko nie powinno spożywać pokarmów.
  8. W przypadku kiedy dziecko rozpoczyna trening słuchowy metodą Tomatisa lub Johanssena (w Poradni, gabinecie prywatnym itd.), konieczne jest zawieszenie terapii metodą Integracji Sensorycznej na czas trwania treningu.
  9. W terapii SI istotna jest współpraca z rodzicami i wykonywanie w domu zaleceń terapeuty.

   _____________________

  * Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych:

  §13.1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

  Do pobrania:

  Formularz zgłoszenia dziecka na terapię SI
  Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - zapisy na zajęcia w roku szkolnym 2020/2021

  .

  Zapisy  na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na rok szkolny 2020/2021 (dotyczy wyłącznie dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju)

  • W dniach 02.09 – 08.09.2020 r. - dla dzieci kontynuujących zajęcia w naszym zespole. Każdy ze specjalistów zespołu wczesnego wspomagania może dokonać zapisu dziecka na wszystkie przeznaczone dla niego formy terapii. Prosimy rodziców o przestrzeganie terminu zapisów. Niezgłoszenie się w wyznaczonym czasie, może skutkować utratą miejsca na zajęciach.
  • Od 21.09.2020 r. - na wolne miejsca. Przewodniczący Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka mgr Piotr Olek będzie przyjmował dokumenty nowych dzieci na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania.

  Na spotkanie z przewodniczącym Zespołu WWRD obowiązują zapisy.

  W związku z dynamiczną sytuacją zdrowotną w kraju wyżej wymienione terminy mogą ulec zmianie.

             Członkowie zespołu WWRD


  Do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy ZPPP 1 w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci posiadające Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Zespół Orzekający działający w Zespole Poradni, a następnie dzieci zamieszkałe w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.
  Procedura badania i terapii funkcji wzrokowych

  W ZPPP nr 1 przeprowadza się badanie i terapię funkcji wzrokowych dzieci w wieku 5 – 10 lat z rejonu działania ZPPP nr 1. Diagnoza funkcji wzrokowych zawiera ocenę: ostrości wzroku, płynności ruchów gałek ocznych (wodzenia), fikasacji, konwergencji, akomodacji, prawidłowości widzenia obuocznego i przestrzennego, koordynacji wzrokowo-ruchowej, umiejętności różnicowania kolorów, zakresu pola widzenia  ( dodatkowe informacje na stronie ZPPP nr 1 w zakładce "warto przeczytać", artykuł G.Głuszek i M.Janczewskiej p.t. Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych w nauce czytania i pisania )

  Na badanie funkcji wzrokowych kieruje dziecko psycholog, pedagog lub terapeuta integracji sensorycznej pracujący w ZPPP nr 1. Powód skierowania na diagnozę  określony jest w indywidualnej dokumentacji dziecka.

  Zapisy dzieci na diagnozę prowadzone są przez cały rok szkolny w sekretariacie poradni (bezpośrednio lub telefonicznie). Decyzję o rozpoczęciu terapii i czasie jej trwania podejmuje terapeuta funkacji wzrokowych na podstawie wyników badań diagnostycznych. Na podstawie wyników badania dziecko może: otrzymać zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu, zostać zakwalifikowane do udziału w terapii funkcji wzrokowych na terenie ZPPP nr 1, otrzymać zalecenie wykonania konsultacji: okulistycznej i ortoptycznej przez specjalistów ze służby zdrowia (lekarz okulista, ortoptystka) w celu oceny prawidłowości obuocznego widzenia i jego sprawności, a także ewentualnej kontynuacji terapii na terenie tutejszej poradni lub w specjalistycznej placówce medycznej.

  W związku z powyższą procedurą od stycznia 2020 roku ZPPP nr 1 nawiązał współpracę z Centralną Przychodnią Rehabilitacyjno-Leczniczą PZN, w ramach której będzie możliwość dokonywania konsultacji ze specjalistami w zakresie okulistyki i ortoptyki dziecięcej.

  W przychodni są zatrudnieni wysokiej klasy specjaliści (lekarze okuliści ,wykwalifikowane ortoptystki, terapeuci widzenia).

  Adres Przychodni : 00-181 Warszawa, ul. Karmelicka 26 tel. 22 635 67 02, 22 349 97 87 tel. 606 329 143, dyr. 22 635 67 33 e-mail: biuro@przychodniapzn.pl strona www: www.przychodniapzn

  Osoby przeprowadzające  diagnozę i prowadzące terapię funkcji wzrokowych:

  - pedagog Małgorzata Janczewska,

  - psycholog, ortoptystka Katarzyna Rokicka   

   


  Partnerzy